Uw browser versie is niet langer ondersteund door Imago van Brussel!

Om Imago van Brussel en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Opgelet! Indien uw vereniging voldoet aan bepaalde criteria wat de oprichting, de financiering of het toezicht erop betreft, is ze bij het sluiten van overeenkomsten verplicht de wetgeving op de overheidsopdrachten na te leven. Voor meer inlichtingen over dit onderwerp, klik op het tabblad "Wettelijke  vermeldingen".

Home  |   Een aanvraag indienen  |   Mijn Account fr/nl

Privacygegevens

Disclaimer
 
Inzameling van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verantwoordelijke voor de verwerking

Het Kabinet van Minister-President, Hertogsstraat 7-9 te 1000 Brussel, België, tel. +32 (0)2 506.32.47

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het enige doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is de behandeling van uw dossier voor de aanvraag van subsidies in het kader van de promotie van het imago van Brussel.

Verplicht karakter van sommige informatie

De informatie die met een sterretje op het formulier aangeduid staat, is verplichte informatie die wij hoe dan ook nodig hebben om u de gevraagde dienst te kunnen leveren.

Recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens

Indien u toegang wenst tot de gegevens over uw persoon, deze wil laten schrappen of onjuiste gegevens wil laten verbeteren, vragen wij u daartoe een gedateerde en getekende aanvraag in te dienen bij de verantwoordelijke van de gegevensverwerking:
Hertogsstraat 7-9 te 1000 Brussel, België, tel. +32 (0)2 506.32.47.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de eiser is bevoegd om kennis te nemen van de betwistingen betreffende de hierboven bedoelde aanvragen. Indien de eiser geen woonplaats in België heeft, is de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel bevoegd.

Bestemming van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor de verantwoordelijke van de verwerking. In geen geval zullen zij overgemaakt worden aan een derde of aan een Staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie.

Beveiliging

De beveiliging en de authentificatie van de site alsook de integriteit en de vertrouwelijkheid van de bezorgde gegevens, worden met onderstaande middelen gewaarborgd :
Toegang tot de database beperkt tot een klein aantal natuurlijke personen, die daartoe vanwege de verantwoordelijke van de verwerking bijzonder mandaat gekregen hebben;
Authentificatie van de personen die toegang hebben tot de database door het gebruik van zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord.